All Charas in Boku no Hero Academia

Boku no Hero Academia

Author Main Story: Kohei Horikoshi

Picture First Name Last Name
Nedzu Nedzu
Shota Aizawa Shota Aizawa
Tamaki Amajiki Tamaki Amajiki
Yuga Aoyama Yuga Aoyama
Mina Ashido Mina Ashido
Tsuyu Asui Tsuyu Asui
Katsuki Bakugo Katsuki Bakugo
Manga Fukidashi Manga Fukidashi
Toru Hagakure Toru Hagakure
Mei Hatsume Mei Hatsume
Tenya Iida Tenya Iida
Kyoka Jiro Kyoka Jiro
Denki Kaminari Denki Kaminari
Eijiro Kirishima Eijiro Kirishima
Koji Koda Koji Koda
Izuku Midoriya Izuku Midoriya
Minoru Mineta Minoru Mineta
Sir Nighteye Sir Dead Nighteye
Mashirao Ojiro Mashirao Ojiro
Rikido Sato Rikido Sato
Hanta Sero Hanta Sero
Hitoshi Shinso Hitoshi Shinso
Mezo Shoji Mezo Shoji
Tetsutetsu Tetsutetsu Tetsutetsu Tetsutetsu
Shoto Todoroki Shoto Todoroki
Mirio Togata Mirio Togata
Fumikage Tokoyami Fumikage Tokoyami
Gran Torino Gran Torino
Taishiro Toyomitsu Taishiro Toyomitsu
Ochaco Uraraka Ochaco Uraraka
Toshinori Yagi Toshinori Yagi
Hizashi Yamada Hizashi Yamada
Momo Yaoyorozu Momo Yaoyorozu